O nás Doprava a platba Obchodní podmínky Nové Autoři Promo akce Blog Recenze Kontakty
Přijímáme objednávky 24/7

IČO 17233372     10€~247Kč, 100Kč~18zł

+420 608 457 477
info@books-ua.com
+420 608 457 477

info@books-ua.com

IČO 17233372
10€~247Kč, 100Kč~18zł

X

Наші контакти
+420 608 457 477

info@books-ua.com
Obchodní podmínky

D FAMILY S.R.O.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)
1.    PREAMBULE

Společnost D Family s.r.o., se sídlem 5. května 1007/3, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 172 33 372, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 368649 vedenou u Městského soudu v Praze (dále též „D Family“), prodává prostřednictvím svého internetového obchodu na adrese <https://books-ua.com/> (dále též „webové stránky“) zejména knihy, ostatní tiskoviny a stolní hry.

2.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností D Family a uživatelem webových stránek (dále též „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách.

Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy zákazník není spotřebitelem, tj. je osobou, jež uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.

Používání webových stránek nebo internetového obchodu na webových stránkách je bezplatné.

Provozovatelem internetového obchodu na webových stránkách a prodávajícím je společnost:


D Family s.r.o.
sídlo: 5. května 1007/3, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 172 33 372,
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 368649 vedenou u Městského soudu v Praze
tel.: +420608457477
e-mail: info.books.ua@gmail.comVyužitím nabízených internetových služeb, zejména pak zaškrtnutím ikony s udělením souhlasu, přijímá zákazník tyto VOP.

Jiné obchodní podmínky, které by byly s těmito VOP v rozporu, platí pouze tehdy, jestliže je společnost D Family výslovně písemně přijme.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené se zákazníkem. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém a ukrajinském jazyce. Smlouvu se zákazníkem lze uzavřít v českém a ukrajinském jazyce.

Společnost D Family si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli a bez udání důvodu změnit nebo doplnit. Využije-li zákazník internetových služeb společnosti D Family, má se za to, že se změnou nebo doplněním VOP souhlasí.

3.    UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Chce-li zákazník nakupovat zboží prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách, musí být starší patnácti (15) let. V případě osob mladších patnácti let lze platně jednat se souhlasem zákonného zástupce.

Zákazník odpovídá za to, že uvedl svou pravou totožnost a pouze správné údaje. Společnost D Family si vyhrazuje právo nepřijímat objednávky, které obsahují neúplné a/nebo zjevně nesprávné údaje.

Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost D Family o změně svého jména či doručovací adresy. Pokud společnosti D Family nebude oznámena změna, považují se zásilky se zbožím a písemnosti za doručené zákazníkovi, jestliže byly zaslány na adresu, kterou zákazník naposledy uvedl. Zákazníkovi může být doručováno na jeho e-mailovou adresu.

Žádosti týkající se změn faktur, nemají za následek prodloužení jejich splatnosti.

Prezentace výrobků a informace o nich uváděné v internetovém obchodě na webových stránkách, v katalozích, prospektech a jiném prodejním materiálu, stejně jako na jiných webových stránkách nejsou pro společnost D Family závazné. Zobrazené a dodané výrobky (zejména knihy nebo stolní hry) se mohou nepatrně lišit. Prezentace knih a ostatních výrobků na webových stránkách nepředstavuje závaznou nabídku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Zákazník může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webových stránek nebo prostřednictvím svého zákaznického (osobního) účtu.

Po výběru výrobku (např. knihy) je výrobek kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ vložen do nákupního košíku. Počet vložených do nákupního košíku výrobků lze kdykoli změnit (kliknutím na tlačítko „+“ nebo tlačítko „-“) nebo výrobek z nákupního košíku odebrat (kliknutím na tlačítko „X“ /  ). Pomocí ikony „Přejít k pokladně“ přejde zákazník do oddílu „Objednávání“. Zde musí zadat své údaje, vybrat způsob dopravy a platby. V tomto oddílu může si zákazník založit též osobní (zákaznický) účet (zvolením možnosti „Ano“ v souvislosti s nabídkou „Registrovat se“).  

Po zadání osobních údajů musí zákazník pomocí zaškrtnutí samostatné ikony přijmout tyto VOP, aby mohla být jeho objednávka zpracována. VOP si lze zobrazit kliknutím na odkaz „Všeobecné obchodní podmínky“.

Teprve po správném vyplnění všech těchto polí se zákazník pomocí ikony „Zadat objednávku“ dostane do zabezpečené oblasti na stránce „Potvrdit objednávku“. Zde si může zákazník ještě jednou zkontrolovat své údaje, zejména fakturační adresu a adresu doručení, způsob platby a způsob dopravy; může si rovněž prohlédnout a změnit celý nákupní košík. Zvolil-li zákazník platbu bankovním převodem, zobrazí se mu též související platební údaje (zejména číslo bankovního účtu a variabilní symbol).

Objednávka je dokončená aktivací ikony „Potvrdit objednávku“, která v internetovém obchodě představuje závaznou nabídku zákazníka na uzavření kupní smlouvy se společností D Family.

Po odeslání objednávky zašle společnost D Family zákazníkovi potvrzovací e-mail, který shrnuje podrobnosti objednávky (potvrzení objednávky). Pro obsah a rozsah objednávky je určující výhradně toto písemné potvrzení objednávky. Společnost D Family začne vyřizovat objednávku zákazníka neprodleně po připsání platby na účet společnosti D Family.

Potvrzení objednávky nemá za následek přijetí návrhu zákazníka na uzavření smlouvy. K přijetí objednávky, a tím i uzavření kupní smlouvy, dochází teprve odesláním zákazníkovi zboží a zasláním druhého e-mailu obsahujícího potvrzení o odeslání zboží.

Potvrzení o odeslání zboží obsahuje znění kupní smlouvy, znění aktuálních VOP (případně hypertextový odkaz na aktuální VOP) a další údaje podle ust. § 1827 odst. 2 ve spojení s § 1822, § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku (zajištění textu smlouvy).

Přijetím těchto VOP a odesláním závazné objednávky, za niž je zákazník povinen provést úhradu, souhlasí se zasláním potvrzení o uzavření kupní smlouvy e-mailem. Nebude-li společnost D Family schopna dodat objednané zboží z důvodu nedostupnosti, nebo jestliže objednávku nepřijme, sdělí tuto skutečnost neprodleně zákazníkovi a vrátí mu všechny již provedené platby.

Změny a doplnění smlouvy jsou účinné pouze tehdy, jestliže s nimi společnost D Family vyjádří souhlas v písemné formě.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (prostředek komunikace na dálku). Náklady vzniklé zákazníkovi při použití prostředku komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Výše uvedená ustanovení o uzavírání smluv platí obdobně pro objednávání zboží prostřednictvím zákaznického (osobního) účtu. Na základě registrace zákazníka provedené na webových stránkách může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník zejména provádět objednávání zboží. Při registraci zákaznického (osobního) účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v zákaznickém (osobním) účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Přístup k zákaznickému (osobnímu) účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického (osobního) účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického (osobního) účtu třetím osobám. Společnost D Family může zrušit zákaznický (osobní) účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě podle článku 5 těchto VOP (zákazník za zboží nezaplatil a byla mu zaslána upomínka, která byla bezúspěšná).    

Na webových stránkách je zákazníkům k dispozici poradenská linka. Za volání na číslo poradenské linky +420 608 457 477 zákazník zaplatí dle ceníku (tarifů) svého operátora jako za hovor do vlastní či cizí sítě. Hovory jsou z území České republiky zpoplatněny jako běžné vnitrostátní hovory podle podmínek příslušného operátora. Hovory ze zahraničí jsou zpoplatněny zpravidla jako standardní roamingové hovory na české telefonní číslo.

4.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě spotřebitelských smluv uzavíraných distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách je zákazník oprávněn odstoupit v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů, a to prostřednictvím jednoznačného prohlášení o takovém svém rozhodnutí bez udání důvodů. Své prohlášení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy musí společnosti D Family odeslat během této čtrnáctidenní lhůty. Platí zde omezení (výjimky z práva odstoupit od smlouvy) podle § 1837 občanského zákoníku (např. v případě zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případě dodávky novin, periodik nebo časopisů, dále též zejména v případě smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal).

Pro účely prohlášení o odstoupení od smlouvy může zákazník použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy I k těmto VOP. Prohlášení o odstoupení od smlouvy musí zákazník zaslat na níže uvedenou adresu:

D FAMILY s.r.o.
5. května 1007/3, Nusle, 140 00 Praha 4

nebo na e-mailovou adresu: info@books-ua.com


Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet dnem, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží. V případě dílčích dodávek (dodání několika druhů zboží) nebo dodání několika částí jedné objednávky je rozhodující datum převzetí posledního dodaného zboží.

V případě účinného odstoupení od smlouvy, si musí smluvní strany vrátit plnění, která od sebe navzájem obdržely. Zákazník je povinen vrátit zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů po doručení společnosti D Family oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Zákazník je povinen vrátit zboží na tuto adresu:

D FAMILY s.r.o.
5. května 1007/3, Nusle, 140 00 Praha 4Společnost D Family je povinná vrátit platby provedené zákazníkem (včetně nákladů na dopravu zboží nabízené společností D Family) za použití stejných platebních prostředků nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Společnost D Family je však oprávněna odmítnout vrátit zaplacenou částku, dokud jí nebude vrácené zboží předáno, doručeno nebo zákazník nepředloží doklad o odeslání zásilky se zbožím určeným k vrácení. Pro zachování lhůty je dostatečné, aby bylo zboží během této lhůty odesláno (předáno přepravci či poskytovateli poštovních služeb). Zákazník odpovídá za snížení tržní hodnoty plnění v důsledku manipulace se zbožím, která nebyla nezbytná pro přezkoumání jakosti, vlastností a funkčnosti zboží. Pohledávku na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost D Family oprávněna jednostranně započíst proti pohledávce zákazníka na vrácení kupní ceny.

Zboží, které zákazník společnosti D Family vrací, musí být zabaleno tak, aby bylo maximálně chráněno při přepravě, ideálně v původním obalu. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník.

4A.    ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PŘED ODESLÁNÍM ZBOŽÍ

Objednávku lze zrušit před začátkem expedice (odeslání zboží zákazníkovi), má-li být zboží zasláno poštou nebo kurýrem. Prohlášení o svém rozhodnutí objednávku v plném rozsahu zrušit zákazník zašle na e-mailovou adresu info@books-ua.com.

5.    CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Sjednává se, že platí ceny aktuální v době provedení objednávky. Veškeré ceny uvedené na webových stránkách podléhají změnám, nejsou závazné a mohou být kdykoli změněny. Uvedené ceny jsou ceny včetně DPH v korunách českých za dodání ze skladu společnosti D Family, a to bez balného, ceny za dopravu, případných daní a cel. Balné a náklady na dopravu, případně vzniklé daně a clo hradí zákazník. Tyto ceny jsou k nahlédnutí v oddíle „Objednávání“ v internetovém obchodě na webových stránkách. Cena za dopravu se počítá za každou dodávku zvlášť a je nezávislá na tom, zda se jedná o dílčí dodávku, ani se neodvíjí podle počtu objednaného množství položek.

Společnost D Family si vyhrazuje právo nabízet dodávky zboží počínaje určitou minimální hodnotou objednávky bez účtování nákladů za dopravu, přičemž je v takovém případě oprávněna zvolit si způsob dopravy.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Zákazník může kupní cenu uhradit bankovním převodem nebo platební kartou. V případě platby bankovním převodem je zákazník povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Způsob platby lze měnit v oddíle „Objednávání“. Kupní cena je splatná v okamžiku odeslání objednávky společnosti D Family (tj. v okamžiku odeslání zákazníkem návrhu na uzavření kupní smlouvy se společností D Family).

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společností D Family zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

Společnost D Family je oprávněna vyloučit zákazníka z možnosti objednat si další zboží a/nebo zrušit jeho zákaznický účet (osobní účet), jestliže za zboží nezaplatil a byla mu zaslána upomínka, která byla bezúspěšná.

Dokud zákazník v úplnosti neuhradí kupní cenu a všechny pohledávky z obchodního vztahu nebo jiného právního důvodu, včetně vzniklých nákladů, zůstává vlastníkem smluvního plnění společnost D Family.

6.    DODÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Místem plnění pro dodávky společnosti D Family je sídlo společnosti D Family na adrese 5. května 1007/3, Nusle, 140 00 Praha 4.

Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění svých smluvních povinností v případě zásahu vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí rovněž stávky či jiné obdobné události v provozech třetích osob, zpoždění dopravy, poruchy strojů, opatření učiněná veřejnoprávními orgány a další okolnosti, které nezpůsobí žádná ze stran.

Společnost D Family dodá objednané zboží na adresu uvedenou zákazníkem. Zákazník je povinen dodané zboží převzít.

Dodací termíny uvedené společností D Family jsou vždy nezávazné, ledaže byly písemně a výslovně označeny jako závazné.

Dodací lhůta činí zpravidla tři (3) až čtyři (4) pracovní dny, nejvýše však třicet (30) dnů po uzavření smlouvy. Pokud společnost D Family není bez vlastního zavinění schopna dodat objednané zboží (např. kvůli tomu, že jeden z dodavatelů nesplnil své závazky), je oprávněna objednávku zákazníka (návrh zákazníka na uzavření smlouvy) nepřijmout. O tom zákazníka bez zbytečného odkladu informuje a sjedná s ním způsob vrácení kupní ceny zaplacené za zboží, které nelze dodat.

Na zákazníka přechází riziko nebezpečí škody v okamžiku, kdy je zboží předáno zákazníkovi nebo třetí osobě určené zákazníkem, jež je odlišná od dopravce. Pokud není možné doručení zákazníkovi z důvodu, který sám způsobil (např. proto, že nebyl zastižen na adrese dodání), hradí náklady spojené s neúspěšným doručením zákazník. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat jiným způsobem (jiným způsobem dopravy), než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem doručení (jiným způsobem dopravy).

Jestliže společnost D Family způsobila zpoždění dodávky zboží, může zákazník požadovat plnění nebo od smlouvy odstoupit při stanovení přiměřené dodatečné lhůty pro dodání objednaného zboží (nejméně tří týdnů od data doručení oznámení o stanovení dodatečné lhůty).

7.    ODPOVĚDNOST ZA VADY

Pro smluvní vztahy mezi společností D Family a zákazníkem jakožto spotřebitelem platí ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2112, § 2158 až 2174 občanského zákoníku, a dále též ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí objednaného zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady, a o případných vadách společnost D Family neprodleně písemně a podrobně informovat. Touto formou musí být oznámeny i vady, které budou zjištěny později.

V případě poškození zboží během přepravy musí zákazník neprodleně (v okamžiku doručení) nahlásit poškození přepravci. Pokud zásilka se zbožím dorazí k zákazníkovi poškozená, společnost D Family doporučuje, aby zákazník postupoval následovně: (1) prohlédl zásilku před přepravcem, a (2) v případě poškození obalu (např. obal je roztrhaný, rozmočený atd.) sepsal s přepravcem protokol o poškození zásilky.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Jestliže v okamžiku předání vykazovalo zboží vadu, za kterou odpovídá společnost D Family, může zákazník požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (a znamenalo by pro společnost D Family vznik nepřiměřených nákladů). Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li však výměna za věc bezvadnou vzhledem k povaze vady neúměrná, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Zákazník má dále právo na odstranění vady dodáním chybějící věci nebo součásti. Právo na odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit, pokud věc nebo její součást nelze vyměnit ani opravit (či doplnit). Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci (či doplnění chybějící věci nebo součásti), může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost D Family nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit nebo doplnit její součást nebo věc opravit (či doplnit), jakož i v případě, že společnost D Family nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Zákazník je podle ust. § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Práva zákazníka nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží jsou vyloučena.

Společnost D Family neodpovídá za vady zboží v případě nevhodného použití, ošetření nebo uchovávání.

Pokud společnost D Family vadu uzná a zašle zákazníkovi nové zboží bez vad, je tento povinen do čtrnácti (14) dnů vrátit společnosti D Family původně dodané zboží. Zákazníkovi náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění (zejména poštovného či nákladů jiné dopravy zboží).

8.    NĚKTERÉ DALŠÍ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Společnost D Family neodpovídá zejména za škody způsobené vyšší mocí, stávkami či jinými obdobnými událostmi v provozu třetích osob, poruchami strojů, opatřeními učiněnými veřejnoprávními orgány, poruchami, přerušením dodávek a dalšími závadami zapříčiněnými přímým či nepřímým připojením k internetové síti, dále neodpovídá za jednání třetích stran v rámci internetové sítě a za další opatření, která nezpůsobila žádná ze stran, nebo za nezbytná a účelná technická opatření (např. údržbu webových stránek).

Společnost D Family nenese odpovědnost za výpadky serveru a je oprávněna dočasně pozastavit internetový obchod na webových stránkách z nezbytných důvodů (např. za účelem provádění údržby, zabezpečení, zlepšení atd.). Odkazy poskytované na webových stránkách byly pečlivě vybrány, společnost D Family však neodpovídá za obsah stránek propojených pomocí odkazů.

Společnost D Family neodpovídá za to, že budou webové stránky stále v provozu. Společnost D Family je oprávněna dočasně vypnout internetový obchod na webových stránkách z důvodů provádění údržby.

Všechna vyobrazení, zejména obchodní firma společnosti D Family, obsah a struktura webových stránek jsou chráněny platnými a účinnými právními předpisy. Provádění změn webových stránek je bez souhlasu společnosti D Family zakázáno.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost D Family dodržuje příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů. Údaje nezbytné pro realizaci obchodní transakce se automaticky ukládají pomocí výpočetní techniky a jsou v případě potřeby předány propojeným osobám za účelem zpracování objednávky. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete zde

10.    OSTATNÍ USTANOVENÍ

Rozhodným právem je právo České republiky. V důsledku volby práva podle předchozí věty však nesmí být zákazník jakožto spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva na základě článku 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) jinak použila.

Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 je vyloučeno.

Kupní smlouva je po svém uzavření archivována společností D Family v elektronické podobě a není zákazníkovi přístupná.

Společnost D Family není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.    PRÁVO NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU Z KUPNÍ SMLOUVY

Pokud se zákazník domnívá, že Společnost porušuje jeho spotřebitelská práva, může podat odůvodněnou stížnost na e-mailovou adresu info@books-ua.com. Informace o vyřízení stížnosti zašle společnost D Family na e-mailovou adresu zákazníka.

Zákazník jakožto spotřebitel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené se společností D Family.

Subjektem obecně oprávněným zajišťovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) souvisejících s kupní smlouvou a těmito VOP je Česká obchodní inspekce. Další informace o ADR jsou k dispozici na webové stránce: https://adr.coi.cz.  Ministerstvo průmyslu a obchodu může pověřit mimosoudním řešením spotřebitelských sporů i další subjekty; seznam těchto subjektů naleznete na webové stránce ministerstva: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu---245423/ nebo na webové stránce Evropské komise: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Zákazník může využít též portál ADR provozovaný Evropskou komisí na webové stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


*    *    *    *    *    *    *


Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná nebo se jimi stala, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatná ustanovení těchto VOP budou nahrazeny takovou úpravou, která by co nejvíce odpovídala hospodářskému záměru smlouvy s ohledem na přiměřenou míru zachování zájmů obou stran. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, přecházejí na právního nástupce stran.STAV KE DNI 5. SRPNA 2022 


PŘÍLOHA I – VZOROVÝFORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Když na odkaz kliknete, zahájí se proces stahování formuláře s příponou .docx (Word) do vašeho zařízení.
Informace

O nás
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Zpracování osobních údajů
Informace o souborech cookies
Nové
Autoři
Reklamace
Osobní účet

Hledat
Osobní účet
Moje záložky
Promo akce
Soubor Sitemap
Kontakty
Cookie

Po-Pá od 09:00 do 17:00
So, Ne a svátky - zavřeno!

+420 608 457 477
info@books-ua.com

Praha

Jsme na sociálních sítíchPřijímáme platby


Books-UA.com | Všechna práva vyhrazena © 2022