O nás Doprava a platba Obchodní podmínky Nové Autoři Promo akce Blog Recenze Kontakty
Přijímáme objednávky 24/7

IČO 17233372     10€~247Kč, 100Kč~18zł

+420 608 457 477
info@books-ua.com
+420 608 457 477

info@books-ua.com

IČO 17233372
10€~247Kč, 100Kč~18zł

X

Наші контакти
+420 608 457 477

info@books-ua.com
Zpracování osobních údajů

D FAMILY S.R.O.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ1.    PREAMBULE

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále též "Zásady") vysvětlují, jakým způsobem může společnost D Family s.r.o., se sídlem 5. května 1007/3, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 172 33 372, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 368649 vedenou u Městského soudu v Praze (dále též „D Family“), shromažďovat a jinak zpracovávat osobní údaje svých zákazníků a některých dalších fyzických osob.

Zpracování osobních údajů společností D Family, zastoupenou jednateli Dmytrem Babeshkem a Dariou Kravets, jako správci ve smyslu článku 4 bodu 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), probíhá v souladu s ustanoveními GDPR a ustanoveními jiných relevantních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Těmito Zásadami společnost D Family informuje zákazníky, kteří uzavírají smlouvy prostřednictvím internetového obchodu na adrese <https://books-ua.com/> (dále též „webové stránky“), návštěvníky webových stránek a níže uvedených profilů internetového obchodu společnosti D Family na sociálních sítích Facebook (Meta Platforms) a Instagram, a návštěvníky komunikující se společností D Family prostřednictvím platforem Rakuten Viber a WhatsApp Messenger, o zpracování jejich osobních údajů zejména při návštěvě webových stránek a profilů internetového obchodu společnosti D Family na sociálních sítích, registraci za účelem vytvoření zákaznického (osobního) účtu na webových stránkách, uzavírání smluv, komunikaci se společností D Family e-mailem, pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách nebo pomocí platforem Rakuten Viber či WhatsApp Messenger, a dále zejména o právech, která přísluší subjektům údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále též „subjekt údajů“), tj. jakékoli informace, které mohou být použity k identifikaci subjektu údajů, nebo které jsou se subjektem údajů, jakožto fyzickou osobou, spojeny. Pro identifikovatelnost není nezbytně nutné jméno, postačí i nepřímá identifikovatelnost, například prostřednictvím přiřazení k identifikačnímu číslu, k lokačním údajům, k síťovému identifikátoru nebo k jednomu či více zvláštním prvkům. Jedná se tedy o identitu zákazníka. Patří sem například jméno a příjmení, ale také telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje, které zákazník společnosti D Family poskytne.
 
Právní základy pro zpracování osobních údajů jsou obsaženy v GDPR, jehož text naleznete například zde.
 
2.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ A PLNĚNÍ SMLUV

Společnost D Family shromažďuje osobní údajů přímo od subjektu údajů (a to i v případě, že subjekt údajů se společností D Family komunikuje například prostřednictvím e-mailu). Společnost D Family může shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně jména a příjmení, kontaktních údajů, identifikace a detailů dotazů / stížností. Společnost D Family může také shromažďovat osobní údaje o dalších jednáních se subjektem údajů, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi společností D Family a subjektem údajů proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online.

V případě, že nebyly osobní údaje získány přímo od subjektu údajů, společnost D Family neprodleně informuje dotčený subjekt údajů o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

Jestliže zákazník zašle společnosti D Family objednávku zboží a s ní následně uzavře smlouvu, potřebuje společnost D Family určité osobní údaje za účelem jejich zpracování. Jedná se zejména o údaje o provedené objednávce, jménu a příjmení zákazníka, jeho adrese, telefonním čísle, e-mailové adrese a o platební údaje (například číslo bankovního účtu zákazníka).

Účelem zpracování je v tomto případě posouzení objednávky zákazníka, přijetí nebo případné odmítnutí této objednávky, provedení kroků nezbytných pro odeslání zákazníkovi objednaného zboží a splnění ostatních smluvních povinností společnosti D Family jakožto smluvní strany (prodávající).

Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

V souvislosti se zpracováním objednávek a plateb obdrží poskytovatelé služeb, které společnost D Family využívá (například logistické společnosti nebo zprostředkovatelé plateb), potřebné údaje o zákazníkovi nebo objednávce. Bez přesných údajů o zákazníkovi nelze přijímat objednávky nebo nabízet některé možnosti platby.

Kromě toho účetní a daňové právní předpisy ukládají společnosti D Family povinnost uchovávat některé listiny obsahující osobní údaje, jež souvisí s uzavřenými smlouvami. Jako příklad lze uvést ustanovení § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Podle těchto ustanovení se zejména účetní doklady (například faktury), účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy, jakož i účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, uchovávají po dobu pěti (5) let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Právním základem pro takové zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na společnost D Family jakožto správce vztahuje.

V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů společnost D Family nebude moci se subjektem údajů smlouvu uzavřít, resp. opatření přijatá před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů provést.
 
3.    ZÁKAZNICKÝ (OSOBNÍ) ÚČET

Společnost D Family ukládá osobní údaje týkající se zákazníka, popř. jeho objednávky. Zákazník se může u společnosti D Family na webových stránkách zaregistrovat. Na základě registrace zákazníka provedené na webových stránkách může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, resp. do svého zákaznického (osobního) účtu. Registrace mu mimo jiné umožní přístup k údajům, které společnost D Family o něm a jeho objednávkách uchovává, provádět objednávání zboží nebo uplatňovat práva z vad dodaného zboží.
 
Pokud si zákazník přeje svou registraci ukončit, resp. svůj zákaznický (osobní) účet zrušit, může zaslat příslušnou žádost na e-mailovou adresu info@books-ua.com.
 
Zákazník bere na vědomí, že i když svůj zákaznický (osobní) účet zruší (registraci ukončí), budou jeho osobní údaje nadále uchovávány a používány pro stanovené účely (například pro zpracování objednávek).

V případě neposkytnutí osobních údajů, jež jsou potřebné pro účely registrace a založení zákaznického (osobních) účtu, společnost D Family nebude moci požadovanou službu zpřístupnit.
 
4.    KOMUNIKACE SE SPOLEČNOSTÍ D FAMILY

Obrátí-li se zákazník na společnost D Family prostřednictvím kontaktních údajů společnosti D Family (například e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách), uloží si společnost D Family jeho jméno, příjmení, kontaktní údaje a jeho požadavek (včetně osobních údajů, které zákazník pošle ve své zprávě). Tyto údaje budou použity ke zpracování požadavku a ke komunikaci se zákazníkem. E-mailová adresa zákazníka slouží k tomu, aby požadavek mohl být zodpovězen e-mailem.

V případě dotazů na konkrétní objednávky, nebo pokud si zákazník přeje, aby společnost D Family něco zařídila pro něj osobně, je nutné uvést skutečné jméno. U ostatních dotazů lze uvést také pseudonym. Pokud bude vyřizování požadavku ukončeno a pokud nebude existovat žádný další relevantní právní titul pro zpracování osobních údajů, budou údaje vymazány.

Právním základem pro zpracování je v tomto případě buď splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů [právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR], nebo plnění právní povinnosti, která se na společnost D Family vztahuje [právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR].

Obrátí-li se návštěvník webových stránek na společnost D Family s dotazem (například e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách), přičemž se nejedná o osobu, která již odeslala společnosti D Family ke zpracování objednávku, osobu, s níž společnost D Family uzavřela smlouvu, ani osobu, vůči níž musí společnost D Family splnit určitou zákonnou povinnost, uloží si společnost D Family jméno a příjmení (resp. pseudonym) této osoby, kontaktní údaje a její dotaz (včetně osobních údajů, které návštěvník pošle ve své zprávě).   

Společnost D Family zpracovává v tomto případě osobní údaje návštěvníka webových stránek za účelem zajištění účinné interakce s potenciálním klientem, zejména informování této osoby o sortimentu, cenách, dodacích lhůtách, nebo též za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků společnosti D Family či třetí strany (například vyhrožující zpráva odeslána společnosti D Family pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách). Pokud bude vyřizování dotazu ukončeno a pokud nebude existovat žádný další relevantní právní titul pro zpracování osobních údajů, budou údaje vymazány.

Právním základem pro zpracování je v tomto případě zajištění oprávněných zájmů společnosti D Family [právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR].

V případě neposkytnutí osobních údajů, jež jsou potřebné pro účely zpracování požadavku nebo dotazu subjektu údajů, společnost D Family nebude moci takový požadavek nebo dotaz úspěšně vyřídit.


5.    VÝKON PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ    

Společnost D Family zpracovává osobní údaje při řešení žádostí nebo stížností subjektů údajů (výkon práv subjektů údajů podle kapitoly III GDPR).

Společnost D Family může za tímto účelem zpracovávat zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Bude-li společnost D Family mít důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 GDPR, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti D Family při vyřizování žádostí nebo stížností podle GDPR [právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR].

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů, zejména údajů nezbytných pro zjištění totožnosti subjektu údajů, je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí osobních údajů, jež jsou potřebné pro účely zpracování žádosti nebo stížnosti subjektu údajů podle kapitoly III GDPR, společnost D Family nebude moci takovou žádost či stížnost úspěšně vyřídit.   

6.    SOCIÁLNÍ SÍTĚ A PODOBNÉ SLUŽBY

Na webových stránkách se nacházejí odkazy na sociální sítě, jako je Facebook (Meta Platforms) a Instagram, a další podobné služby, zejména platformy umožňující okamžité zasílání zpráv a přenos digitalizovaného hlasu a obrazu, jako je Rakuten Viber a WhatsApp Messenger. Možnost nastavit odkazy na nabídky společnosti D Family je omezena na propojení s těmito platformami, pročež pouze uživatel může určit, zda tyto platformy obdrží jeho osobní údaje nebo nikoliv. Společnost D Family nevyužívá tzv. sociální pluginy, tj. programy, které často přenášejí údaje sociálním sítím při pouhé návštěvě webových stránek.

Společnost D Family zpracovává osobní údaje návštěvníků profilů internetového obchodu společnosti D Family na sociálních sítích Facebook (Meta Platforms) a Instagram; společnost D Family dále zpracovává osobní údaje subjektů údajů, jež komunikují se společností D Family prostřednictvím platforem Rakuten Viber nebo WhatsApp Messenger.

Společnost D Family zpracovává osobní údaje návštěvníka, pokud okomentuje či označí některý obsah zveřejněný společností D Family na výše uvedených sociálních sítích, pokud ve svém příspěvku nebo komentáři zmíní společnost D Family, nebo pokud společnosti D Family zašle zprávu prostřednictvím platforem Facebook Messenger, Instagram, Rakuten Viber nebo WhatsApp Messenger.

Pokud návštěvník nekomentuje, neoznačí žádný obsah, nebo společnosti D Family nezašle zprávu, nebude o něm společnost D Family žádné osobní údaje v této souvislosti zpracovávat.

Společnost D Family zpracovává osobní údaje, které návštěvník zveřejní ve svém komentáři pod příspěvkem společnosti D Family na sociálních sítích, osobní údaje, které návštěvník zveřejní ve svém samostatném příspěvku nebo komentáři na sociálních sítích, ve kterém zmíní společnost D Family, a dále též osobní údaje, které návštěvník sdílí ve svém profilu veřejně, například e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, údaje o zaměstnání, vzdělání, rodinných vztazích, aktuálním místu pobytu nebo například rodném městu.

Společnost D Family dále zpracovává všechny údaje, které návštěvník pošle ve zprávě, resp. předá společnosti D Family při zahájení chatu, například prostřednictvím platformy Facebook Messenger, a navíc zejména čas zaslání zprávy, jméno a příjmení (nebo pseudonym) odesílatele zprávy, jeho profilový obrázek, dále též mj. pohlaví, zemi a jazyk, které návštěvník zvolil v nastavení, časové pásmo, atd.

Zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro zajištění oprávněných zájmů společnosti D Family [právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR]. Účelem zpracování je zajištění účinné interakce s potenciálními zákazníky, zejména informování těchto osob o sortimentu, cenách, dodacích lhůtách a jiných relevantních skutečnostech souvisejících s provozem internetového obchodu na webových stránkách. Dalším účelem zpracování může být též určení, výkon nebo obhajoba právních nároků společnosti D Family či třetí strany (například vyhrožující komentář u reklamního příspěvku společnosti D Family v profilu na sociální síti Facebook).

Společnost D Family osobní údaje mimo prostředí sociální sítě, resp. mimo prostředí platforem Rakuten Viber a WhatsApp Messenger, nekopíruje a dále je nezpracovává (včetně například reakce na komentář návštěvníka či odpovědi na jeho dotaz), ledaže se bude jednat o zpracování, jež je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti D Family či třetí strany (například vyhrožující komentář u reklamního příspěvku společnosti D Family v profilu na sociální síti Facebook).

V případě neposkytnutí osobních údajů, jež jsou potřebné pro účely zpracování požadavku nebo dotazu subjektu údajů, společnost D Family nebude moci takový požadavek nebo dotaz úspěšně vyřídit.

7.    UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uchovávány až do dosažení stanoveného účelu nebo po dobu, po kterou má společnost D Family oprávněný zájem na jejich zpracování. Poté budou osobní údaje vymazány, pokud se zákazníkem nebyla uzavřena jiná smlouva, nebo pokud neexistuje zákonná povinnost, která se na společnost D Family vztahuje, uchovávat osobní údaje po dobu stanovenou právním předpisem.

Osobní údaje nezbytné pro účely splnění smlouvy společnost D Family zpracovává po dobu trvání smlouvy a následně po dobu deseti (10) let od ukončení (splnění) smlouvy, aby mohla hájit své právní nároky. Tím však není dotčena povinnost společnosti D Family uchovávat osobní údaje související s uzavřenými smlouvami po delší dobu v souladu s příslušnými právními předpisy.  

Jestliže subjekt údajů poskytl souhlas se zpracováním svých osobních údajů, budou tyto osobní údaje uchovávány a jinak zpracovávány tak dlouho, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá nebo dokud nezanikne účel, pro který byl souhlas udělen.

Složky žádostí/stížností subjektů údajů jsou uloženy po dobu řešení žádosti nebo stížnosti a následně po dobu dvanácti (12) měsíců z důvodu oprávněného zájmu společnosti D Family a žadatele/stěžovatele.

Osobní údaje získané z prostředí sociální sítě, resp. z prostředí platforem Rakuten Viber nebo WhatsApp Messenger (zejména komentáře návštěvníků či jejich dotazy obsahující osobní údaje), společnost D Family uchovává v prostředí příslušné sociální sítě, resp. v prostředí platforem Rakuten Viber a WhatsApp Messenger, (1) po dobu trvání příslušné marketingové akce, resp. po dobu osmnácti (18) měsíců ode dne zveřejnění (marketingového) příspěvku v profilu na příslušné sociální síti, nebo (2) po dobu osmnácti (18) měsíců jedná-li se o případy, kdy návštěvník zašle zprávu, resp. zahájí chat se společností D Family (například prostřednictvím platformy Facebook Messenger nebo WhatsApp Messenger). Osobní údaje, jež jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti D Family či třetí strany (například vyhrožující komentář u reklamního příspěvku společnosti D Family v profilu na sociální síti Facebook), jsou uchovávány po dobu potřebnou k vyřešení příslušné věci, jinými slovy, po dobu určení, výkonu nebo obhajoby právního nároku společnosti D Family (zejména po dobu trvání občanskoprávního sporu nebo trestního řízení), resp. po dobu trvání příslušné promlčecí lhůty.

Informace o tom, jak dlouho jsou soubory cookies uloženy, jakož i další podrobnosti o souborech cookies, najdete zde.

8.    SOUBORY COOKIES

Přehled používaných souborů cookies, jakož i další informace o souborech cookies, najdete zde.

Při vstupu na webové stránky budou soubory cookies odeslány do prohlížeče a uloženy v zařízení návštěvníka pouze s jeho souhlasem uděleným prostřednictvím cookie lišty. Souhlas není vyžadován pouze v případě tzv. technických cookies, resp. nezbytně nutných cookies (strictly necessary cookies).

Pokud ukládání cookies návštěvník odmítne, je možné, že nebude moci naplno využít funkce, které webové stránky nabízejí.
Svůj souhlas s používáním cookies může návštěvník kdykoli odvolat pomocí níže zobrazeného tlačítka v levém dolním rohu obrazovky:

 

9.    PŘEDÁVÁNÍ A SDÍLENÍ

Společnost D Family neprodává ani jinak neposkytuje osobní údaje jiným komerčním subjektům.
Společnost D Family může osobní údaje sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi má uzavřené. Jde především o:
(a)    profesionální poradce a auditory;
(b)    poskytovatele informačních systémů a poskytovatele IT služeb; třetí strany zajišťující technické služby související s provozem internetového obchodu na webových stránkách, včetně provozu software a ukládání dat;
(c)    zasílatelské a logistické společnosti, zprostředkovatelé plateb, příp. jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb v rámci plnění smlouvy se zákazníkem; a
(d)    třetí strany zapojené do pořádání akcí pro zákazníky společnosti D Family.
Z důvodů uvedených v těchto Zásadách mohou být osobní informace předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům. Společnost D Family vynaloží nezbytné úsilí k tomu, aby dotčený subjekt údajů o tomto předem informovala, pokud to společnosti D Family právní předpisy nezakazují.

10.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

GDPR a ostatní právní předpisy na ochranu osobních údajů přiznávají subjektu údajů následující práva:
 
Právo na přístup k osobním údajům

V souladu s článkem 15 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. V případě, že společnost D Family takové osobní údaje zpracovává, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 
(a)    účely zpracování;
(b)    kategorie zpracovávaných osobních údajů;
(c)    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
(d)    plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
(e)    existence práva požadovat od společnosti D Family opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
(f)    existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
(g)    veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
(h)    skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda byly jeho osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR v souvislosti s předáním údajů.
 
Právo na opravu údajů

V souladu s článkem 16 GDPR má subjekt údajů vůči společnosti D Family právo na opravu a/nebo doplnění údajů, pokud jsou osobní údaje, které o něm společnost D Family zpracovává, nepřesné nebo neúplné. Společnost D Family provede nápravu bez zbytečného odkladu.
 
Právo na výmaz
Právo na výmaz představuje povinnost společnosti D Family zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
(e)    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(f)    subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů a na straně společnosti D Family neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
(g)    subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů a na straně společnosti D Family neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
(h)    osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
(i)    osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti společnosti D Family;
(j)    osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
(a)    pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
(b)    pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu Evropské unie (zejména podle práva České republiky), které se na společnost D Family vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu, kterým je společnost D Family pověřena;
(c)    z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
(d)    pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
(e)    pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Jestliže společnost D Family osobní údaje zveřejnila a je povinna je podle článku 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.
Právo vznést námitku
 
V souladu s článkem 21 GDPR má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR (zpracování pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo zpracování pro účely oprávněných zájmů společnosti D Family či oprávněných zájmů třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Společnost D Family osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby společnost D Family jakožto správce omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

(a)    subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost D Family mohla přesnost osobních údajů ověřit;

(b)    zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

(c)     společnost D Family již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(d)    subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti D Family převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu Evropské unie. Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, informuje společnost D Family subjekt údajů předtím, než bude omezení zrušeno.
 
Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, jež poskytl společnosti D Family, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů [podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR] nebo na smlouvě [podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR] a zpracování se provádí automatizovaně.

Subjekt údajů má právo požádat o přímé předání osobních údajů jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.
 
Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.  

Ostatní

Pokud společnost D Family zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má tento subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě jakýchkoli dotazů nebo uplatnění práv se může subjekt údajů obrátit na společnost D Family. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.
 
Informace, které o subjektech údajů společnost D Family zpracovává, by měly být aktuální a přesné. Zákazník a další subjekty údajů musí informovat společnost D Family o všech změnách svých osobních údajů.

Pokud se zákazník (případně jiný subjekt údajů) domnívá, že se společnost D Family jeho záležitostí nezabývá náležitým způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), oficiální WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.

11.    DALŠÍ INFORMACE    

Společnost D Family nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země, tedy do země mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani k profilování.

V případě, že nebyly osobní údaje získány přímo od subjektu údajů, společnost D Family neprodleně informuje dotčený subjekt údajů o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

12.    KONTAKTY

Správce osobních údajů: D Family s.r.o., se sídlem 5. května 1007/3, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 172 33 372, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 368649 vedenou u Městského soudu v Praze.
Zástupce správce osobních údajů: Dmytro Babeshko a Daria Kravets
Doručovací adresa: 5. května 1007/3, Nusle, 140 00 Praha 4.
E-mailová adresa: info@books-ua.com
Telefonní číslo: +420 608 457 477

13.    AKTUALIZACE

Tyto Zásady ochrany osobních údajů společnost D Family pravidelně přezkoumává a vyhrazuje si právo na jejich případnou změnu.STAV KE DNI 6. SRPNA 2022Informace

O nás
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Zpracování osobních údajů
Informace o souborech cookies
Nové
Autoři
Reklamace
Osobní účet

Hledat
Osobní účet
Moje záložky
Promo akce
Soubor Sitemap
Kontakty
Cookie

Po-Pá od 09:00 do 17:00
So, Ne a svátky - zavřeno!

+420 608 457 477
info@books-ua.com

Praha

Jsme na sociálních sítíchPřijímáme platby


Books-UA.com | Všechna práva vyhrazena © 2022